keskiviikko 10. helmikuuta 2010

Tavoiteohjelmamme

Suomen Tulevaisuuden Liitto vaatii:

1) Aitoa luonnonsuojelua

STL katsoo, että luonnonsuojelunäkökulman on oltava taustalla kaikissa päätöksissä. Jo ihmisten hyvinvoinnin kannalta on olennaista, että luonto elää ja voi hyvin. Aito luonnonsuojelu ei lähde pelkästään ilmastonmuutoksen torjunnasta, vaan siinä on monipuolisesti otettu huomioon luonnon ja sen eläinten arvo itsessään.

Energiaratkaisuissa on suosittava uusiutuvaa, puhdasta energiaa. Suomen on otettava haltuun koko tuulivoimakapasiteettinsa ja pyrittävä tutkimaan keinoja muiden uusiutuvien energiamuotojen käyttöönottamiseen. Ensimmäisen sukupolven biopolttoaineita on kuitenkin syytä varoa, sillä ne aiheuttavat huomattavasti enemmän haittaa kuin nykyisin käytössä olevat energiamuodot. Vastuu tulevista sukupolvista on huomioitava ydinvoimakysymyksessä.

Eläinsuojelulakeja on tiukennettava selvästi. On tunnustettava eläinten itseisarvo. Eläinrääkkäys on rikosnimikkeenä laajennettava koskemaan myös kotimaista ja ulkomaista lihatuotantoa. On tehtävä selväksi, että Suomeen ei ole asiaa sellaisilla lihantuottajilla, jotka kohtelevat eläimiä epäinhimillisesti. Samoin turkistarhaus ja turkkisten maahantuonti on kiellettävä.

Kaikkein parhaiten suojelemme luontoa vähentämällä kulutusta ja materiaalista elintasoa. Tavoite on, että hyvinvointi perustuu tulevaisuudessa hyvään aineettomiin hyödykkeisiin ja tuotteiden tiukkoihin laatukriteereihin, jotta kaikki Suomessa valmistettavat ja maahantuotavat hyödykkeet olisivat mahdollisimman kestäviä, mahdollisimman tehokkaita. Tämä vaatii tuotevalvonnan selvää tiukentamista, sillä markkinataloudessa kestävät tuotteet eivät ole parasta voitontavoittelun kannalta.

2) Talous takaisin haltuun!

Emme halua enää tulevaisuudessa valita eduskuntaan ihmisiä selittelemää, miksi asioita ei voida tehdä. Taloudellinen valta on saatava takaisin halinnon piiriin. Tämä ei tarkoita siirtymistä keskusjohtoiseen suunnitelmatalouteen, vaan totaalista rahareformia.

Talouskasvu syntyy nykyisessä pankkijohtoisessa rahataloudesta velasta. Velkaa otetaan pääasiassa yksityisiltä liikepankeilta, joilla ei lainarahaa todellisuudessa ole olemassakaan. Tällöin syntyy tilanne, että mitä suurempi rahamäärä liikenteessä on, sitä suurempi on kansantalouden velkataakka. Varallisuus on todellisuudessa negatiivinen. Tämä järjenvastainen järjestelmä on tullut tiensä päähän: yksityisten liikepankkien luototus on lopetettava ja valtion aloitettava julkinen luototus kustantaakseen omat menonsa velattomasti ja ilman suhdannevaihteluita.

Rahareformi vaatii, että Suomen on erottava rahaliitto EMU:sta ja palattava takaisin omaan rahaan. Keskuspankiksi on otettava Eduskunnan hallussa oleva Suomen Pankki, jonka rahapoliittinen valta on näin poliittisilla päättäjillä.

3) Maan sisäiset vääryydet korjattava!

STL katsoo, että kansan suuren enemmistön toiveiden mukaisesti maamme keinotekoinen kaksikielisyys on poistettava. Suomenruotsalaisille on taattava oikeus omaan kieleen ja sitä on vaadittava virkamieskielenä edelleen kunnissa, joissa enemmistö asukkaista on ruotsinkielisiä.

STL arvostelee Suomen maahanmuuttopolitiikkaa löysäksi ja vaatii, että pakolais-statuksen käyttöoikeudelle säädetään tarkat, yksiselitteiset rajat, joiden mukaan Suomi voi täyttää oman humanitäärisen vastuunsa hätää kärsivistä. On kuitenkin huomioitava, että Suomen on pyrittävä tietoisesti estämään maahanmuuttajien muuttumisen alempiarvoisiksi b-kansalaisiksi, jotka päätyvät alipalkattuina tekemään maamme matalapalkkaisimmat työt. Maahanmuuton taso on suhteutettava resursseihin: on tarkoin harkittava, kuinka paljon tietyillä määrärahoilla ihmisiä pystytään kotouttamaan osaksi yhteiskuntaa.

Seksuaalirikoksista on säädettävä kovemmat rangaistukset. STL:n mielestä on suorastaan järkyttävää, että seksuaalisesta häirinnästä, saati raskauksesta voi selvitä näpistystä vastaavalla rangaistuksella. Vaadimme selkeää kovennusta kaikenlaisille raskausrikoksille ja lisäksi vielä erityistä tiukennusta alaikäisten seksuaalista hyväksikäyttöä sisältäville rikoksille.

4) Ulkopolitiikasta reaalipolitiikkaa!

STL katsoo, että Suomen on pidettävä yllä hyviä suhteita Venäjään. Venäjä-politiikkaa ei tule enää leimata vuosikymmeniä vanha, tunneperäinen ennakkoluuloisuus, vaan ystävällisiä suhteita on pyrittävä rakentamaan avoimin mielin. Venäjä on paitsi nouseva suurvalta, myös paras mahdollinen sotilaallinen liittolainen Suomelle.

On selvää, että 2000-luku tulee olemaan Kiinan vuosisata. Sen vuoksi STL:n mielestä Suomen on entistä aktiivisemmin pyrittävä luomaan hyvät diplomaatti- ja ystävyyssuhteet Kiinan kansantasavaltaan. Hyviin diplomaattisuhteisiin kuuluu paitsi taloudellinen ja ulkopoliittinen yhteystyö, myös sopiva kritiikki ja kehitysehdotukset.

Israelin harjoittama apartheid-politiikka Palestiinassa on tuomittava. Israelin valtio kohtelee valtaamiaan palestiinalaisalueita epäinhimillisesti ja palestiinalaisia epäihmisinä. STL haluaa Suomen ottavan selkeän kannan tällaisen toiminnan vääryydestä ja tuomittavuudesta.

(laajennuksia seuraa myöhemmin...)

5) Hallintoa tuuletettava!

STL on kyllästynyt siihen, että maatamme hallitsevat todellisuudessa puolueet. Eivät ihmiset vaan puolueet. On väärin, että äänestäjä joutuu äänestystilanteessa sitoutumaan puolueiden jokaiseen päähänpistoon ja linjamuutokseen, joista puolueet eivät ole äänestäjilleen millään tavalla edesvastuussa. Puoluepolitiikka ei yksinkertaisesti sovi Suomeen, sillä puoluekannan muuttaminen ei kuulu suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin.

Puolueet käyttävät maassamme valtaa sekä juoksevissa että ideologisissa kysymyksissä, vaikka ne on tarkoitettu ainoastaan jälkimmäisiä varten. Me katsomme, ettei puolueita tarvita kumpaankaan.

STL katsoo, että juoksevat, hallinnolliset ja yhteiskuntasuunnitteluun liittyvät päätökset tulisi tehdä asiantuntijavaltaisessa virkamieshallituksessa. Vaaleilla valitut, korkeasti koulutetut eri alojen erityisasiantuntijat ovat omiaan siirtämään järjettömän ideologisen juonittelupolitiikan takaisin reaalipolitiikan urille. Jokainen ministerisalkku tulee jakaa erikseen kansanvaalilla pätevien ehdokkaiden kesken. Perimmäisenä ajatuksena on se, että johtamisen tulisi olla ennen kaikkea järkevää - ei ideologista.

Maatamme tulee tulevaisuudessakin johtaa presidentti. STL ei kannata presidentin valtaoikeuksien kaventamista, vaan vaatii maallemme vahvaa, asiantuntevaa ja ideologista mielipidejohtajaa, jolla on oikeus lakialoitteeseen ja suuri edustuksellinen merkitys. Presidentti tulee valita jatkossakin suoralla kansanvaalilla ja on voitava erottaa kansanäänestyksellä milloin tahansa.

Ideologinen valta tulee säilyttää eduskunnalla. Eduskunnan enemmistön on voitava päättää, millaisia ideologisia päätöksiä maassamme tehdään. Viime kädessä eduskunta tulee olla alisteinen Suomen kansalle: kansalaisilla tulee olla oikeus kansalaisaloitteeseen, alistaa mikä tahansa laki kansanäänestykseen tai vaatia kenen tahansa virkamiehen eroa.

Kansanvallan toteutumisen ehdoton edellytys on se, että Suomi mitä pikimmin erotetaan Euroopan Unionista. EU on epäonnistunut talousliitto, jossa pienillä mailla, kuten Suomella, ei todellisuudessa ole mitään sananvaltaa. On lopetettava nöyristely ja ajateltava asiaa järkevästi: todellisuudessa Suomi ei saa EU:lta mitään, mutta menettää sitäkin enemmän. Suomen taloudelliset suhteet on hoidettava erillisten talousliittojen kautta, hallinnollista itsenäisyyttä tämän vuoksi ei kannata myydä.

6) Hyvinvointi ja sivistys taattava!
- Perustulo on vastaus työelämän uusille haasteille
- Vahva julkinen sektori on hyvinvoinnin tae
- Joukkoliikenteestä uusi peruspalvelu
- Valtiolle oikeus hyvinvoinnin jakamiseen
- Koulutusreformi

7) Työurat pidemmiksi - päivät lyhyemmiksi!
- Työtaakkaa vähennettävä
- Työpäivät lyhyemmiksi
- Siirtyminen nelipäiväiseen työviikkoon: yksi vapaapäivä keskelle viikkoa
- Tavoitteena täystyöllisyys
- Valtion voitava toimia tarvittaessa työllistäjänä

8) Kulttuurin elinvoimaa lisättävä!
- Lisää tukea suomalaiselle elokuvalle
- Taiteellista koulutusta lisättävä ja taiteellisia oppisuuntia tuettava
- Televisiomainonta kiellettävä elokuvien aikana
- Vapaa tiedonvaihto dekriminalisoitava
- Enemmän urheilukenttiä ja harrastusmahdollisuuksia

Askel eteenpäin!

Suomen poliittinen todellisuus on jo pitkän aikaa ollut täysin retuperällä. Valtaa pitävät puolueet, suuryritykset, liikepankit, korporaatiot ja media - mitään todellista demokratiaa ei Suomessa ole ikinä ollut. Pitkälle kehittynyt, tasa-arvon perinteillä ylpeilevä pohjoinen teollisuusmaamme suhtautuu mitä kitsaimmin kaikenlaisiin uudistuspyrkimyksiin suoremman demokratian, luonnonsuojelun, paremman maahanmuuton, oikeudenmukaisemman talouden ja paremman hallintojärjestelmän edistämiseksi. Siksi kysyn: onko tullut aika perustaa puolue, joka todella ajaa kansan tahdon mukaista politiikkaa? Politiikkaa, joka on vaihtoehto. Politiikkaa, joka on askel eteenpäin.

Tähän tarkoitukseen vastaa Suomen Tulevaisuuden Liitto, arkikielessä tulevaisuuspuolue. Tulevaisuuspuolue on vasta suunnitteilla oleva uusi poliittinen puolue, jonka tärkeimmät ideologiat ovat poliittinen reformismi, talousdemokratia, vihreät arvot ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus. Keskeinen teemamme on tarjota vaihtoehto nykypolitiikalle: Suomeen on aika saada puolue, joka tarjoaa todellista muutosta.

Minkäänlainen muutos ei lähde liikkeelle Suomen eduskunnasta. Valtaa eivät eduskunnassa käytä ihmiset, sitä käyttävät puolueet. Puolueet, joita äänestämällä ihmiset sitoutuvat tahtomattaankin kannattamaan kaikkia sen päätöksiä, vaikka olisi samaa mieltä vain osasta. Suomen poliittiselle elämälle leimallista on myös se, että aitoja, liikkuvia äänestäjiä on vähän ja puoluetausta periytyy sukupolvelta toiselle perinteenä. Näin ollen on lopulta aivan sama, millaisia päätöksiä puolue tekee - äänestäjät pysyvät mukana periaatteesta. Se ei ole demokratiaa, eikä palvele millään tavalla kansan etuja. Suuret puolueet tietävät sen, eivätkä tämän johdosta halua tehdä mitään asioiden muuttamiseksi. Sen vuoksi Suomen hallintojärjestelmän on muututtava siten, että puolueiden valtaa vähennetään ja todellinen valta annetaan kansalle.

Kun kansa äänestää vaaleissa, se äänestää ideologisista kysymyksistä. Mutta se äänestää myös auktoriteetteja: ihmiset haluavat jonkun viisaamman tekevän järkeviä päätöksiä hänen puolestaan. Järkevät päätökset eivät taas ole ideologisia: ei ole olemassa vasemmistolaista tai oikeistolaista tapaa rakentaa lentokone. Sen sijaan on ideologinen kysymys, millä värillä lentokone maalataan tai keitä sen kyytiin otetaan. On silti järkevämpää, että koneen suunnittelusta vastaavat insinöörit, eivätkä ne, jotka pohtivat näitä asioita. Miksi siis tarvitsemme puolueita hoitamaan juoksevia asioita, joissa on kyse lähennä järkevistä tai vähemmän järkevistä päätöksistä?

Tulevaisuuspuolue haluaa uudistaa Suomen poliittisen järjestelmän siten, että Suomen hallintoon saadaan aitoa asiantuntijavaltaa. Tavoite on, että Suomen hallitus koostuu tulevaisuudessa pääasiassa sellaisista virkamiehistä, joilla on paitsi kansan luottamus, myös mahdollisimman korkea koulutus ja tietämys omasta erityisosa-alueestaan. Totta kai oikeusministerin tulee olla lainoppinut ja totta ihmeessä ympäristöministerillä on oltava korkeakoulututkinto ympäristötieteistä. Asiantuntijavallan lisääminen saa nähdäksemme aikaan parempia päätöksiä, kun niitä ei tarvitse keinotekoisesti sitoa mihinkään poliittiseen viitekehykseen.

Ideologisten kysymysten ratkaisu tulee jättää kansalle. Sveitsin mallin mukainen suora demokratia tarjoaa tähän mahdollisuuden. Kansalla tulee olla oikeus kyseenalaista vallanpitäjien päätökset ja vaatia laista kuin laista kansanäänestys niin halutessaan. Edustuksellisessa demokratiassa on taisteltu vuosikymmeniä esimerkiksi sellaisista kysymyksistä kuin kaksikielisyys. Kun olemme ymmärtäneet, ettei maan kaksikielisyys ole järkiperusteinen asia, ymmärrämme sen olevan ideologinen kysymys. Tämä asia voitaisiin ratkaista välittömästi tekemällä kansanäänestyksen aiheesta "Tulisiko Suomen olla virallisesti kaksikielinen maa?". Tämän esityksen tehnyt hallitus saisi enemmän aikaan kuin yksikään hallitus koko itsenäisyytemme aikana.

Asiantuntijavaltaisessa ja suoraa kansanvaltaa hyödyntävässä järjestelmässä kansa luottaisi päättäjiin, sillä päättäjät ovat heidän valvonnassaan. Päättäjät ovat pakotettuja tekemään järkeviä päätöksiä, kun tietävät, että kansa voi koska tahansa vaatia heille epäluottamuslausetta. Suoran kansanvallan lisäyksen myötä myös kansalaisten passiivisuus loppuu, kun politiikka muuttuukin yhtäkkiä puoluepolitiikasta helpommin ymmärettäviksi asiakysymyksiksi. Enää ei tarvitse sitoutua pitkään listaan erilaisia vaatimuksia, vaan äänestyskäyttäytymisellään voi toimia siten, mitä oikeasti ajattelee.

Tulevaisuuspuolue näkee tehtäväkseen horjuttaa perinteisten puolueiden valtaa Suomessa. Nousemalla eduskuntaan, aiheuttamalla keskustelua ja pääsemällä päättämään asioista voimme todella muuttaa tätä maata! Tulevaisuuspuolue ei voi olla hyvä yhteistyöpuolue, eikä se Vihreiden tai SDP:n tapaan voi syödä aatteitaan - silloin koko puolueen olemassaolo kävisi turhaksi. Puoluepolitiikkaan tulevaisuuspuolue lähtisi mukaan vain siksi, että se on ainoa keino muuttaa asioita tämän päivän Suomessa.

Seuraavassa artikkelissa tulevaisuuspuolue esittelee tavoiteohjelmaansa. Jos kiinnostuksesi herää, olet vapaa kysymään ja kommentoimaan. Haluamme kuulla mielipiteesi, mitä mieltä olisit tällaisesta puolueesta?